Březen 2014

Malý medvěd – Malý vůz

29. března 2014 v 10:49 | Terry

Malý medvěd - Malý vůz
(Ursa minor, Umi.)

Féničané, kteří byli vynikajícími mořeplavci využívali tohoto souhvězdí k určení severu, to vyplývá ze zápisků starořeckého astronoma Thálese. Téhdy však světový sever ležel v blízkosti bety Ursae minoris, hvězdy Kochab. Nejjasnější hvězdou v tomto souhvězdí je alfa Uraze minoris - Polárka nebo-li Severka. Ta se v současnosti nachází téměř přesně nad severním zemským pólem. Polárku a spolu s ní i Malý vůz najdeme prodloužíme-li pětkrát spojnici hvězd v zádí kola Velkého vozu (jde o hvězdy Dubhe a Merak).

Legenda

" Malý medvěd je prý proměněný Arks, syn lesní víly a lovkyně Kallistó a boha Dia. Zeus proměnil jeho matku v medvědici, aby ji uchránil před hněvem své manželky Héry. (Velká medvědice - Velký vůz). Jejich sin pak také dostal podobu medvědy, aby při lovu náhodně svou matku nezabil a mohl se s ní naopak setkat na nebesích. Uražená Héra si alespoň u boha moří Poseidona vymohla, že matka a syn nikdy nedojdou odpočinku ve vlnách oceánu. Proto tato souhvězdí nikdy nezapadají.
Podle jiné legendy, oba medvědy umístil na oblohu Zeus, aby o něj pečovali a strážili jej, když se musel jako dítě skrývat před svým otcem Chronosem, který jej chtěl zahubit."


Velká arkána

24. března 2014 v 8:00 | Terry

Velkou arkánu tvoří 21 číslovaných karet a jedna nečíslovaná - Blázen. Těchto 21 karet znázorňuje situace, do kterých se každý z nás během života občas dostane. Jsou to nejvýznačnější karty celého Tarotu a proto se vykládají jako první.

Sama velká arkána je dělena do tří skupin po sedmi kartách.

1. skupina - se týká sféry materiálního světa - hmotných statků, rozhodnutí, která odrážejí a ovlivňují fyzický život a vyššího vzdělání

2. skupina - zabývá se sférou intuitivní mysli - vědomostí, svobodnou vůlí, láskou a psychickým porozuměním

3. skupina - je kombinací obou předchozích, představuje sféru činů a přeměn. Obsahuje ty nejmocnější karty, protože mají schopnost měnit nebo stimulovat vaši současnou cestu životem.

Svou roli v tarotu hraje také astrologie. Ve velkých arkánech nacházíme Slunce, Lunu, planety sluneční soustavy a dvanáct znamení zvěrokruhu. Čtyři barvy malých arkán zase souvisejí se čtyřmi přírodními živly - oheň, voda, země, vzduch.

Cesty osudu

23. března 2014 v 14:19 | Terry

Výklad budoucnosti

Tarot

Runy

I-Ting


Horoskop

Egyptský


Terot - úvod

23. března 2014 v 14:05 | Terry
Po staletí jsou tyto karty zdrojem fascinace a tajemství. Okouzlují nás tajemnými obrázky a symboly. Nikdo přesně neví, jaká je jeho původ, či jak to, že vážně funguje. Dokážeme-li se vcítit do jeho obrázků, můžeme hlouběji pochopit nejen sami sebe, ale také své okolí.

Tarotový balíček se skládá ze 78 karet, jež se dělí do dvou skupin, 22 karet patří do velké arkány a zbylých 56 pak do arkány malé, která je velice podobná běžným hracím kartám. Velká arkána vypovídá o hlavních, rozhodujících chvílích v našem životě (vítězství, činy, tragédie) a malá arkána pak zodpovídá otázky všedního života a každodenních starostí.

Tarot patří k jednomu z mnoha populárních způsobů, jak se dozvědět něco o své budoucnosti. Díky své zajímavosti a zároveň jisté tajemnosti se i dnes, stejně jako tomu bylo před staletími, těší veliké oblibě.

Tarot by měl symbolicky naznačit, co cítíte. Odráží vaši psychickou a emocionální situaci a zobrazuje osoby a události, které vám zasahují do života. S rostoucími zkušenostmi budete sami schopní interpretovat význam té které karty, pro začátečníky je však vhodné, aby se řídili všeobecnou interpretací.

Tajemná města

23. března 2014 v 13:48 | Terry

Petra

* Jordánsko
**

Tarot

23. března 2014 v 13:44 | Terry

Zmizelé panství Lyonesse

23. března 2014 v 13:03 | Terry
Každý, kdo stane na Land´s Endu, Konci světa, který se nachází v jihozápadním cípu Anglie a za jasného dne se zadívá směrem k ostrovům Scily, si snadno dokáže představit, že v těchto místech, kdysi oceán omýval vzkvétající zemi. Slovy básníka A. Tennysona "ztracená země Lyonesse, kde je nyní kromě ostrovů Scilly všechno jen divokým mořem". Ale existovala tato zemně vůbec?

Potopa se objevuje v tradicích mnoha národů celého světa - Asii, Austrálii, Pacifiku, stejně tak i v Americe. Pro západ je nejznámější "Potopa světa" podle knihy Genesis, příběh odvozený ze starověké Mezopotámie. V němž bůh vyvolil jediného člověka, Noa, aby postavil archu a zachránil živočišné druhy. Tento příběh samozřejmě dorazil i do západní Evropy. Zde mohlo dojít k zásahu moře a následnému "zmizení" země například v důsledku poklesu půdy a následnému zalití této oblasti mořem. Což by mohlo být i případem zmizelé Atlantidy. Několik takovýchto příběhů se dochovalo jak ze středověku, tak i z dob pozdějších. Zejména pak podél pobřeží Británie a francouzské Bretaně Nejslavnější z těchto "ztracených" zemí se bezesporu stala právě Lyonesse, která se navíc stala součástí legendy o Artušovi.


Iris

22. března 2014 v 17:31 | Terry
V řecké mytologii zosobňuje duhu a je také označována jako posel bohů, zejména však nejvyššího boha Dia a jeho manželky Héry. Nebyla jenom zvěstovatelkou zpráv, ale také důvěrnicí a rádkyní. Iris na rozdíl od posla bohů Herma příkazy bohů neprováděla, pouze je vyřizovala. Ráda si k nim sama leccos přidávala, zejména pokud šlo o vzkazy bohyním, na které žárlila.

Také je známá jako jedna z bohyň moře a oblohy. Cestovala rychlostí větru od jednoho konce světa na druhý, stejně tak z mořské hlubiny na pevninu.

Iris je dcerou mořského boha Thaumanta a Élektry, dcery Titána Ókeana. Iris byla krásná, čímž silně kontrastovala se vzhledem svých tří sester, jimiž byly Harpyje, ohyzdné ženy s ptačími křídly a zobáky.

V mýtech se uvádí, že mimo jiných činů odvedla zraněnou bohyni Afrodítu z bojů před Trójou a na Héřin rozkaz ustřihla umírající Dídó kadeř a tak vyprostila její duši z těla.

Petra – Město náhrobků

14. března 2014 v 11:57 | Terry


Toto na dlouhá staletí ztracené město leží v dnešním Jordánsku, východně od velkého údolí, které spojuje Mrtvé moře s Arabským zálivem. Jeden z přítoků v tomto údolí vede k hoře Petře v hřebeni Eš-Šara, asi 190 km jihozápadně od Ammánu a 96 km severovýchodně od Akaby.

Petra je skalním městem vytesaným do skály, jež je obklopena téměř neprostupnými horami jordánské pouště a přístup k ní je možný pouze pěšky nebo na koni. Z Mojžíšova údolí (vádí Músá) se stezka hned u vesnice Eldži zužuje, až se nakonec změní v siq, temnou průrvu, která je místy stěží širší než jeden metr. Siq se vine horami v délce téměř 1,5 km, kolem se tyčí vysoké skalní stěny. Po obou stranách skalních stěn jsou vytesány kanály, které přivádějí vodu. Znenadání se temný siq vynoří z šera a návštěvníky zalije proud jasného slunečního světla, zároveň se naskytne jeden z nejznámějších a také nejúchvatnějších pohledů na Petru. Jako první totiž spatříte Chazne - nabatejský chrám, vytesaný ze skály.

Starověké zříceniny Petry

Dobře zachovalý Chazne nebo-li Pokladnice, vykazuje ve svých sochách, výklencích a sloupech, výrazný řecká vliv. Přesně se neví, od čeho byl název odvozen a k jakým přesným účelům stavba sloužila. Jeho název je odvozen z legendy, která praví, že v urně na vrcholku památníku byl uložen faraónův poklad. Po mnoho let stříleli místní beduíni na urnu z pušek a doufali, že se na ně vysype zlatý poklad. Toto počínání už naštěstí bylo oficiálně zakázáno. Nejpravděpodobněji se Pokladnice užívalo jako náhrobku, protože těmi Petra přímo oplývá: od královského Urnového náhrobku, vytesaného do strany útesu, až po veřejné náhrobky s pohřebními komorami vsazenými do stěn a strašlivých šachtových hrobů, do nichž byli zaživa shazováni zločinci.

S postupem do srdce města, jsou stále patrnější římské ruiny, zejména obrovské divadlo na svahu s 33 řadami sedadel pro více než 3000 diváků. Ve druhém století zde Římané také vytvořili třídu s kolonádou, jež vede ústřední oblastí Petry. Ulice byla lemována tržišti a nechyběla zde ani veřejná fontána s pitnou vodou - Nymphaeum - zasvěcená vodním nymfám.

Kolonáda vedla k posvátné oblasti Temenos, původně chráněné dveřmi. V jejím srdci stojí nabatejský chrám Kasr el-Bint, který je nyní již v rozvalinách a pochází pravděpodobně z 1. stol. př. Kristem. Přestože se jedná o svatyni boha Dušary, její jméno zní - Zámek faraonovy dcery - což stále zůstává záhadou. Mnohem méně přístupný je pak Dér nebo-li Klášter, jedna z nejnápadnějších staveb celé Petry, vytesaný do kamene s urnou na vrcholu. Při dlouhém výstupu k tomuto Klášteru po vádí ad-Dér, míjí návštěvník mnoho jeskyní plných vytesaných křížů, které připomínají křesťanské období Petry, ale jejich funkce zůstává obestřena tajemstvím.